INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) firma MKK (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej.


Firma MKK przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest; firma P.P.H.U. MKK Kot Monika

  ul. Powstańców Śląskich 2 42-400 Zawiercie tel. 502127173, adres e-mail mkkmonika@onet.pl

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez MKK można się kontaktować pisząc na adres pocztowy MKK ul. Powstańców Śląskich 2 42-400 Zawiercie, najlepiej

  z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail mkkmonika@onet.pl

 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do firm pocztowych i kurierskich tj.

  Poczta Polska i Inpost w celu szybkiego i bezpiecznego wywiązania się z umowy, firmy wykonujące usługi księgowo-finansowe i prawne, utrzymanie Państwa konta, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

 2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

           - świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet   

             (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  4. Zakres przetwarzania danych:

                  - Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera

                   i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników

                   przekazywane podczas rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko,

                    adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

  5. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie 

    dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego

   przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych

   także w następujących celach drugorzędnych:

   - Administrator może także przekazać twoje dane osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustwom i nadużyciom.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 5 następować będzie w związku z istnieniem

    prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 5, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione

    przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.

 2. Twisto Polska sp. z o.o.

 3. Inpost kurier

 4. Poczta Polska

 5. biuro podatkowe

 6. Urząd skarbowy

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

    a) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas

       zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń

      oraz zobowiązań podatkowych.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 11. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do    

       wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem

       zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

12. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

     Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
13. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem

      internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych

      osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia

      umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych

do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym,

przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia

działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych

przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie

danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu

internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów

zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi

przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy

Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania

Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach

umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy,

podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia

działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto

Polska Sp. z o.o.

COOKIES

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe zawarte w protokole HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol), który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką internetową. Pliki "cookies" przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkownika (komputerach, telefonach, urządzeniach mobilnych itp.) i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie oraz przeglądarkę internetową użytkownika i odpowiednio wyświetlić zawartość strony internetowej. Pliki "Cookies" zazwyczaj zawierają adres strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu:

udostępnienia niektórych treści i funkcjonalności strony internetowej;
lepszego dopasowania strony internetowej do potrzeb użytkownika;
prezentacji reklam w tym naszych ofert lub wyświetlania okienek typu PopUp;
identyfikacji przeglądarki lub urządzenia użytkownika.

Polityka Prywatności a pliki "cookies"

Pliki "cookies" zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika).
Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem technologii "cookies" jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików "cookies" na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkowniku.

Informacje pozyskane za pomocą technologii plików "cookies" mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na ich wykorzystanie podczas kolejnych wizyt użytkownika.

Jakie pliki "cookies" wykorzystujemy?

Na stronie internetowej używane są dwa rodzaje plików "cookies":

sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Blokowanie plików "cookies"
Każdy użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików "cookies" w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki "cookies" wykorzystywane na stronie internetowej nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Blokowanie plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.